انتخاب شلوار بر اساس فرم بدن

هر فرم بدنی که داشته باشید ، سعی کنید تا جایی که می توانید شلوار بلند بپوشید. شلوارهای مچ دار یا شلوارهایی که روی مچ پا تا خوردند گزینه ی مناسبی برای افرادی با قد کوتاه نمی باشد.

ادامه مطلب